A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Чернівецький район

РІШЕННЯ   № 172-31/2018

 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХІ сесія VІI скликання

 

РІШЕННЯ   № 172-31/2018

 

03 серпня   2018  року                                                    село Великий Кучурів

 

Про затвердження Положення

про конкурс на посаду керівника

закладу загальної середньої освіти

Великокучурівської сільської ради

 

        

Керуючись  Законами  України «Про місцеве  самоврядування в Україні», «Про освіту», відповідно до абзацу третього частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту»,  на підставі Типового Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 28.03.2018 року № 291, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.04. 2018 року за № 454/31906  з метою визначення загальних засад проведення конкурсу на посади керівників закладів загальної середньої освіти Великокучурівської сільської ради,

 

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Великокучурівської сільської ради (додається).

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту сільської ради Г.Мінтенко та постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту (І. Сандуляк).

 

 

                      Сільський голова                         В.Тодеренчук

 

                     Погоджено

                     Юрисконсульт                                 С.Іонуц

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  ХХХІ сесії

 VII скликання

№ 172-31/2018

від 03 cерпня 2018 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Великокучурівської сільської ради

 

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу (далі - Конкурс) на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Великокучурівської сільської ради.

Засновником закладів загальної середньої освіти є Великокучурівська сільська рада (далі - Засновник),

 Положення розроблене відповідно Типового положення затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 28.03.2018№291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2018 за № 454/31906.

Керівником (директором) закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту  не нижче ступеня  (магістра), спеціаліста стаж педагогічної  роботи не менше трьох років, організаторські здібності, фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти  особа, яка:

- є недієздатною або цивільна дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»;

- не пройшла конкурсний відбір відповідно до Закону.

2.Проведення Конкурсу складається з таких етапів:

2.1. Прийняття рішення про проведення Конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2.2. Оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу;

2.3. Прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі;

2.4.Перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

2.5.Допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

2.6. Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

2.7.Проведення конкурсного відбору;

2.8.Визначення переможця  Конкурсу;

2.9. Оприлюднення результатів Конкурсу.

3.Рішення про проведення Конкурсу приймає Великокучурівська сільська рада:

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього Конкурсу таким, що не відбувся.

4.Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на веб-сайті  Великокучурівської сільської ради та веб-сайті закладу загальної середньої освіти наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення Конкурсу та має містити:

- найменування і місце знаходження закладу загальної середньої освіти;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у Конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноваженана давати інформацію про Конкурс та приймати документи для участі у Конкурсі.

5. Для проведення Конкурсу Засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної з сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 9-14 осіб.

До складу конкурсної комісії включаються представники сільської ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту, громадських організацій, опікунської ради.

До участі в роботі конкурсної комісії винятково з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники загальних зборів трудового колективу та/або батьківського самоврядування закладу загальної середньої освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс, громадського об'єднання керівників закладів освіти, первинної профспілкової організації.

Голова конкурсної комісії обирається членами конкурнсої комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, особа, яка має судимість, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Члени конкурсної комісії зобов’язанні:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

- заявляти самовідвід за умови настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють його участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті Засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників Конкурсу, зокрема з боку Засновника, його представників.

6. Для участі у Конкурсі подають такі документи:

- заяву про участь у Конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника Конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу.

Уповноважена особа приймає  документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в Конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у Конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в Конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- оприлюднює на веб-сайті Засновника перелік  осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - Кандидати).

8. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення Кандидатів  із закладом загальної  середньої  освіти, його трудовим колективом та представниками  батьківського  самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

9.Конкурсний відбір переможця Конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої  освіти, зокрема ЗаконівУкраїни «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства відбувається у формі письмового чи комп’ютерного тестування, ситуаційні завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються конкурсною комісією з проведення Конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та оприлюднюються на веб-сайті Засновника.

Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відео запису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість Конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця Конкурсу або визнає Конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати Конкурсу на веб-сайті Засновника.

11. Конкурсна комісія визнає Конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у Конкурсі;

- до участі у Конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем Конкурсу.

У разі визнання Конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний Конкурс.

12. Керівник комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років ( строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої  освіти вперше) на підставі рішення сільської ради. Одна й та ж сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти більше, ніж два строки підряд. Після закінчення другого  строку  перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника в іншому навчальному закладі середньої освіти або продовжити роботу в тому самому навчальному закладі на іншій посаді.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Секретар сільської ради                                    М.І.Цуркан

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам новий дизайн сайту

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь